มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
     ยินดีต้อนรับสู่ UBU Blog ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น อัพเดทเรื่องราวต่างๆของมหาวิทยาลัย

     UBU Blog มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร , อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อคิดเห็น และร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต
 
การบริหารจัดการทั่วไป
 
ติดตั้ง Grafana Dashboard
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้...
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค...
อ่านทั้งหมด 
 
การเรียนการสอน
 
การนำเอา blended learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
วันครู
สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โอกาสการเรียนรู้ของชีวิตครู - ตอ...
อ่านทั้งหมด 
 
การพัฒนานักศึกษา
 
มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
เรื่องดีๆ ของ ม.อุบลฯ
 
การบริหารงานบุคคล
 
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 
 
แผนงบประมาณ
 
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
 
 
 
 
การเงินและทรัพย์สิน
 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
อ่านทั้งหมด 
 
ชุมชนสัมพันธ์
 
เมื่อเกิดภัยพิบัติ แล้ว ม.อุบลฯ เกี่ยวข้อง?
ฟุตบอล กับ จ.อุบลฯ และ ม.อุบลฯ
 
 
 
ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
 
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy workplace)
พระมหากรุณาธิคุณ แก่ ชาว ม.อุบลฯ
วันศุกร์ ร่วมกันสร้างความสุข เพื่อ ม.อุบลฯ
ความมั่นคงของชีวิต???
อ่านทั้งหมด 
 
วิจัย
 
แนวคิดในการใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
 
 
 
 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
แห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ และ ม.อุบลฯ
 
 
 
เรื่องทั่วไป
 
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
ไวรัส Facebook , Youetobe ผมเจอกะตัวเอง เผื่อเป็นประโยชน์ ครับ
การรักษาคำพูด = การรักษาเกียรติ. คำมั่นสัญญา
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
อ่านทั้งหมด 
 
การประกันคุณภาพ
 
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
อ่านทั้งหมด 
 
IT , เทคโนโลยี
 
Docker
การ config Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi Desktop
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
อ่านทั้งหมด 
 
 
   
 

ปิดให้บริการ

โปรดใช้เว็บใหม่ที่

UBU KM

https://www.ubu.ac.th/web/kmubu/km/ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
ติดตั้ง Grafana Dashboard
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
Docker
การนำเอา blended learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
การ config Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi Desktop
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (20354)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (19302)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (15836)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (15475)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (14049)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี