มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
Power Bi Advanced Power Query 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 24 กันยายน 2563 , 15:26 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     Power Query คือเครื่องมือด้าน Data Analysis ของ Excel ที่จะช่วยให้เราปรับแต่งข้อมูล (Data Transformation) เชื่องโยงข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้มากมายหลายแหล่ง (Multi Data Source)สามารถให้เรา รวมข้อมูล (Merge) แยกข้อมูล (Extract) ปรับแต่งข้อมูล (Shaping) ให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูล และ Power Query ยังใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำ Data Model ด้วย Power Pivot โดยจะเก็บขั้นตอนในการปรับแต่งเพื่อให้เราสามารถทำงานดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ โ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,046 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 26 กันยายน 2562 , 14:31 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

 

 รู้จักกับ DAX (Data Analysis Expression) 

 

     DAX เป็นนิพจน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือเรียกว่าเป็นสูตรที่ใช้ใน Power BI เพื่อการคำนวณ (Calculate and Measurement), การแปลงข้อมูล (Data Transformation), การสืบค้น งานประมวลผล และการเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปผลที่มีความซับซ้อนและการวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การคาดการณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลาที่กำหนด เป็นต้น

    &nbs ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,096 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 27 กันยายน 2561 , 13:41 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

        Microsoft Power BI เป็นเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Service Business Intelligence สามารถนำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาม น่าสนใจ และ Interactive ได้ สามารถเรียกดูได้ในทุก Platform ทั้งในส่วนของ PC, Tablet และ Mobile โดยสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้หลายโปรแกรม เช่น Excel, Text, CSV, Microsoft Access หรือ SQL Server เป็นต้น และจัดทำรายงานผ่าน Visualization เพื่อเผยแพร ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,206 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัล 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 , 15:06 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในที่นี้ ได้สรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลต่อไป ดังนี้

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,261 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoop 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 29 กันยายน 2559 , 15:12 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยีCloud Computing และ Big Data ถูกนำเข้ามาใช้งานมากขึ้นในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานเอกสาร อินฟราสตรัคเจอร์ Cloud Computing เป็นต้น โดยความหมายของ Big Data ถูกนิยามด้วยคำย่อ 3V คือ Volume, Velocity และ Variety อธิบายได้ดังนี้ Volume  คือ ข้อมูลมีปริมาณมากอยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป และเกินกว่าระบบฐานข้อมูลแบบเดิมๆ จะสามารถที่จะจัดการได้ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 3,992 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  10
จำนวนผู้ชม :  40409
Blog :  areerat
  เรื่องย้อนหลัง
Power Bi Advanced Power Query
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแร...
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoo...
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM...
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์...
กว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน "การพัฒนาโปรแกรม" สักเล่ม
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี