มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 17 กันยายน 2564 , 10:28 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)

           การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 80 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2563 , 14:20 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน

• การเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมานที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย (ข้อ 19)

• การขอเบิกเงินทุกกรณี ห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน (ข้อ 22)

• การขอเบิกเงินค่าซื้อ/เช่าทรัพย์ หรือจ้างทำของ กรณีวเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป ต้องมีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญา

  หรือข้อตก ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 283 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 , 14:36 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

 แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  SWOT

          ต้องเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ผลสะท้อนจากแนวคิด/ความคิดเห็นของผู้รับบริการ, ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงาน ผลจากการวิเคราะห์แผนบริหารความเสียงและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์จากการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา งานวิจัย เป็นต้น

          การวิเคราะห์ SWOT บางครั้งนำไปใช้ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 523 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 , 14:02 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง  การกำหนดอัตรากำลังคนภาครัฐโดยให้ส่วนราชการทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไปดำเนินการแทน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม  2541 เรื่อง  มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ :ลูกจ้างปะจำ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำในหมวดแรงงานเมื่อตำแหน่งว่างลง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/2131 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2541  เรื่อง การเบิกจ่า ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 847 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 , 16:24 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

การบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอบแทนหรือเกิดความคุ้มค่า นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงบริบทของการบริหารสินทรัพย์ตั้งแต่ได้มาจนถึงการตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน การควบคุมข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดหาและการบริหารสินทรัพย์เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารสินทรัพย์ เป็นกระบ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,228 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  14197
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี