มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 , 14:02:38 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 897 ครั้ง
  

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง  การกำหนดอัตรากำลังคนภาครัฐโดยให้ส่วนราชการทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไปดำเนินการแทน
  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม  2541 เรื่อง  มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ :ลูกจ้างปะจำ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำในหมวดแรงงานเมื่อตำแหน่งว่างลง
  • หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/2131 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2541  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ   

                เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

  • ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงาน/โครงการใหม่
  • มีผู้ปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจาก ปริมาณงานมา/ตำแหน่งว่างลงหรือถูกยุบ/เลิก
  • วิธีการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 86 ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

-   ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

-   ไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน เป็นการจ้างทำของ

-   ไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะ นายจ้าง – ลูกจ้าง

-   ไม่ต้องสำเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

-   มุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด

-   ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา คชจ. เดินทางไปราชการ ต้องกำหนดใน

    สัญญาจ้าง และกรรมการตรวจรับงานจ้างแล้วจึงจะจ่ายเงินได้

  • หนังสือกระทรวงการคลัง  กค 0526.5/ว 67 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2553 และ กค 0526.5/ว 337 ลงวันที่  17 กันยายน 2553
  • การจ้างบุคคลธรรมดาให้จ้างได้เฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจำเป็นเพื่อเสริมการปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงหรือสัญญาจ้างเต็มปีงบประมาณ และห้ามมิให้ทำข้อตกลงหรือสัญญาจ้างในลักษณะต่อเนื่อง
  • การจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างจะจ่ายได้เมื่อมีการตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับแล้ว

 

 

การฝึกอบรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐและการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง

โครงการ : พัฒนาบุคลากร กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ระหว่างวันที่  24–25 มีนาคม 2561  จำนวน 2 วัน ณ  กรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ท  อ. เมือง จ. ขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  14721
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี