มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2563 , 14:20:21 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 391 ครั้ง
  

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน

• การเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมานที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย (ข้อ 19)

• การขอเบิกเงินทุกกรณี ห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน (ข้อ 22)

• การขอเบิกเงินค่าซื้อ/เช่าทรัพย์ หรือจ้างทำของ กรณีวเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป ต้องมีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญา

  หรือข้อตกลง ต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง (ข้อ 28(1))

• การขอเบิกเงินค่าซื้อ/เช่าทรัพย์ หรือจ้างทำของ ให้เบิกเงินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้

  ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว (ข้อ 28(2)วรรค2)

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

• การจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะ

  มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนก็ได้ (ข้อ 41) ยกเว้น บุคคลภายนอก จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ (ข้อ 41 วรรค 2)

• ให้เจ้าหนี่ที่ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อและระบุชื่อผู้จ่ายพร้อมวันเดือนปี ที่จ่ายใน

  หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ (ข้อ 42)

• กรณีที่หลักฐานการเงินจ่ายเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีคำแปลภาษาไทยและผู้มีสิทธิเบิกเงินลงลายมือชื่อ

  รับรองคำแปลตามรายการในข้อ 46 ไว้ด้วย (ข้อ 42 วรรค2)

• ใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อยต้องมี 5 รายการ คือ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้รับเงิน, วัน เดือน ปี ที่รับเงิน, แสดงรายการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร,จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร,ลายมือชื่อผู้รับเงิน  (ข้อ 46)

หลักเกณฑ์กากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

• ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตรวินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ  จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  16055
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี