มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 17 กันยายน 2564 , 10:28:57 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 255 ครั้ง
  

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)

           การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคติดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยมีหลักที่สำคัญ คือ

1. คำถามต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ผู้ปฏิบัติงานวิจัย ต้องเป็นคนที่เผชิญปัญหา

3. ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาได้รับการแก้ไขและเกิดการบริการที่ดีขึ้น

4. สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง

           อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนางานประจำให้เกิดเป็นงานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานคิดว่า งานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำโดยนักวิชาการหรือผู้เชียวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยได้

“ชื่อ R2Rนั้น เป็นคำที่คิดกันขึ้นมาเองในประเทศ เพื่อที่จะไปหนุนให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ในระดับที่ทำงานแบบ routine ได้เกิดความกล้า ได้มีโอกาสหรือได้รับการชื่นชมจากการที่สร้างความรู้ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง” (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (2551))

ดังนั้น R2Rจึงเป็นการทำวิจัยจากงานประจำ หรือ การทำงานประจำจนเป็นงานวิจัย ที่มุ่งเน้นให้การทำงานประจำนั้นดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เร็วกว่าเดิม ถูกกว่าเดิม และง่ายกว่าเดิม โดยไม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  16054
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี