แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ...
โดย:นางรัชนี นิคมเขตต์   หมวด:การบริหารจัดการทั่วไป (20 ก.ย. 2564)
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
โดย:นางอรุณศรี โพธิโกฏิ   หมวด:การเงินและทรัพย์สิน (1 ต.ค. 2563)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รับมือกฎหมายดิจิทัล"
โดย:นางรัชนี นิคมเขตต์   หมวด:การบริหารจัดการทั่วไป (25 ก.ย. 2563)
Power Bi Advanced Power Query
โดย:นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ   หมวด:IT , เทคโนโลยี (24 ก.ย. 2563)
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
โดย:วาสนา สะอาด   หมวด:การประกันคุณภาพ (31 มี.ค. 2563)
   
อ่านบทความทั้งหมด