มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
คำนวณหาจำนวนวัน ระหว่างวันแรก ถึง วันสุดท้าย 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 26 สิงหาคม 2554 , 13:23:04 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 2,257 ครั้ง
  

สูตรที่ 1

 

/*
$d1=date('2001-08-01');
$d2=date('2011-08-05');
*/

$year_1=2011;
$month_1=08;
$date_1=01;
$year_2=2011;
$month_2=08;
$date_2=05;

?>

 

$result_1 = mktime(0, 0, 0, $month_1, $date_1, $year_1); //นำวันเดือนปี 1 มาแปลงเป็นรูปแบบ Unix timestamp
$result_2 = mktime(0, 0, 0, $month_2, $date_2, $year_2); //นำวันเดือนปี 2 มาแปลงเป็นรูปแบบ Unix timestamp

$result_date = $result_2 - $result_1; //นำวันที่ 2 - วันที่ 1

$result = $result_date / (60 * 60 * 24); //แปลงค่าเวลารูปแบบ Unix timestamp ให้เป็นจำนวนวัน

?>
จำนวนระยะห่าง วัน

 

สูตรที่ 2

$txtarrival="2004-06-02"; #-----------เป็นวันแรก (ปี เดือน วัน) [yyyymmdd]
$txtdeparture="2004-06-05"; #----------เป็นวันสุดท้าย
// แยก วัน เดือน ปี ออกมาเพื่อคำนวณ
$year=substr($txtarrival,0,4);
$mount=substr($txtarrival,5,2);
$day=substr($txtarrival,8,2);
$sumarrival=$year."".$mount."".$day;

$year2=substr($txtdeparture,0,4);
$mount2=substr($txtdeparture,5,2);
$day2=substr($txtdeparture,8,2);
$sumdeparture=$year2."".$mount2."".$day2;

$arrival=$sumarrival; #-----------เป็นวันแรก (ปี เดือน วัน) [yyyymmdd]
$departure=$sumdeparture; #----------เป็นวันสุดท้าย


//เช็ค error ของ วันเดือนปี
if ($arrival<$departure) { $pass=1; } else { $pass=0; }
if ($pass==0) { echo "Error is $checkin < $checkout"; exit(); }
//คำนวณหา วันสุดท้าย - วันแรก มีทั้งหมดกี่วัน
$count_date=0;
$arrival1=$arrival;
while ($arrival1!=$departure) {
$count_date++;
$arrival1=date("Ymd",mktime (0,0,0,$mount,$day+$count_date,$year));
}

echo "
".$count_date; #--------ผลลัพธ์ เป็นจำนวนวัน

?>
 

สูตรที่ 3


/* --------------------------------------------------------
get Num Day
# Format : getNumDay(BeginDate,EndDate)
# Ex: getNumDay("yyyy-mm-dd","yyyy-mm-dd")
------------------------------------------------------------*/
function getNumDay($d1,$d2){
$dArr1    = preg_split("/-/", $d1);
list($year1, $month1, $day1) = $dArr1;
$Day1 =  mktime(0,0,0,$month1,$day1,$year1);

$dArr2    = preg_split("/-/", $d2);
list($year2, $month2, $day2) = $dArr2;
$Day2 =  mktime(0,0,0,$month2,$day2,$year2);

return round(abs( $Day2 - $Day1 ) / 86400 )+1;
}

echo getNumDay("2010-09-27","2010-09-29");
?>

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายบรรชา ไพอุปรี
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  20
จำนวนผู้ชม :  56264
Blog :  buncha
  เรื่องย้อนหลัง
Event On Text Input
ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ ก่อนทำการอัพโหลด
Export mysql database
ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ
การนับจำนวน textbox ในฟอร์ม
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
PHP กับฟังก์ชั่น บวก ลบวันที่ และเวลา
คำนวณหาจำนวนวัน ระหว่างวันแรก ถึง วันสุดท้าย
PHP คำนวณหาระยะห่างระหว่างวันที่
Export to CSV PHP Script
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี