มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
Event On Text Input 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 9 กันยายน 2560 , 10:03:18 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 1,767 ครั้ง
  

<script type="text/javascript">
function KeyCode(objId)
{
if (event.keyCode >= 48 && event.keyCode<=57 || event.keyCode>=97 && event.keyCode<=122) //48-57(ตัวเลข) ,65-90(Eng ตัวพิมพ์ใหญ่ ) ,97-122(Eng ตัวพิมพ์เล็ก)
{
return true;
}
else
{
alert("กรอกได้เฉพาะ a-z และ 0-9");
return false;
}
}
</script>

<input type="text" name="txt" size="20" maxlength="15" onKeyPress="return KeyCode(txt)">

<script language="javascript">
function remainLength(){
var objTextBox = document.getElementById('text1');
var MaxLength = objTextBox.maxLength;
var curLength = objTextBox.value.length;
document.getElementById('text2').innerHTML = (MaxLength - curLength) + ' of ' + MaxLength;
}
</script>
<input type="text" name="text1" id="text1" maxlength="10" onkeyup="javascript:remainLength();" />
<div id="text2"></div>

<script type="text/javascript"> 

var phone = "()- 0123456789";
var alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

function controlchars(thestr,controlstr)
{
if(controlstr.indexOf(thestr.value.charAt(thestr.value.length - 1)) == -1)
{
var x=thestr.value.length - 1;
thestr.value=thestr.value.substring(0,x)
}
}
</script>
<INPUT type="text" name="tel" size="40" value="" maxlength="100" onkeyup="javascript:controlchars(this,phone);">

<script> //limit should be an integer representing max # of characters form element accepts 
function enforcechar(what,limit){ if (what.value.length>=limit) return false } 
</script>
<form method="POST"> <input type="text" size=15 onkeypress="return enforcechar(this, 10)"><br> </form>


<script type="text/javascript">
function show_prompt()
{

var name=prompt("Please enter your name","Harry Potter");
if (name!=null && name!="" && name.length<="3")
{
document.write("<p>Hello " + name + "! How are you today?</p>");
}else{
alert("กรอกได้ 3 ตัวอักษร");
}
}
</script>
<input type="button" onclick="show_prompt()" value="Show prompt box" />

 

 

 

 


function chEnglishInput(str)
{
if(isEnglishchar(str)==false){
document.frmGenBook.txtNewCodeName.value="";
alert("Please enter english only!");
document.frmGenBook.txtNewCodeName.value="";
return false;
}
}
function isEnglishchar(str){ 
var orgi_text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890._-`/ *()"; 
var str_length=str.length; 
str_length = str_length+1
var isEnglish=true; 
for(i=0;i<str_length;i++){ 
Char_At=str.charAt(i); 
if(orgi_text.indexOf(Char_At)==-1){ 
isEnglish=false; 
break;


return isEnglish;
}

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายบรรชา ไพอุปรี
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  20
จำนวนผู้ชม :  56265
Blog :  buncha
  เรื่องย้อนหลัง
Event On Text Input
ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ ก่อนทำการอัพโหลด
Export mysql database
ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ
การนับจำนวน textbox ในฟอร์ม
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
PHP กับฟังก์ชั่น บวก ลบวันที่ และเวลา
คำนวณหาจำนวนวัน ระหว่างวันแรก ถึง วันสุดท้าย
PHP คำนวณหาระยะห่างระหว่างวันที่
Export to CSV PHP Script
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี