มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน  
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 2 ตุลาคม 2563 , 15:41:14 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 498 ครั้ง
  
เนื่องด้วองค์กรที่กำลังเริ่มกลับมาเปิดสำนักงานหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มผู้นำด้าน HR กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่กำลังจะกลับไปทำงาน องค์กรจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคมและดูแลพนักงานที่จะกลับมา?
 
การเตรียมการและจัดมาตรการโดยฝ่าย HR เพื่อรองรับการกลับมาของพนักงานหลังการระบาดของ COVID-19
 
• ดูแลสถานที่ทํางานของคุณให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ
1. พื้นผิว (เช่น เคาน์เตอร์และโต๊ะ) และวัตถุต่างๆ (เช่น โทรศัพท์และแป็นพิมพ์) ต้องเช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อเป็น ประจํา
2. เพราะอะไร? เชื้อโรคโควิด 19 แพร่กระจายโดยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื่อนเชื้อโรค
 
• รณรงค์ให้ทุกคนหมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจํา
1. วางเครื่องจ่ายน้ํายาฆ่าเชื้อแบบถูมือในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดในสถานที่ทํางาน และเติมน้ํายาฆ่าเชื้ออย่าง สม่ําเสมอ
2. ติดโปสเตอร์ส่งเสริมการล้างมือ
3. ใช้มาตรการการสื่อสารอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ให้เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานมาให้ ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติการบรรยายสรุปในที่ประชุม และเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมการล้างมือบนอินทราเน็ต
4. จัดเตรียมอ่างล้างมือและสบู่ให้พนักงาน พและลูกค้าสามารถใช่ได้
5. เพราะอะไร? เพราะการล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสบนมือคุณและปองกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ได้
 
• รณรงค์สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีเมื่อไอ จามหรือมีน้ำมูก
1. ติดโปสเตอร์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี เมื่อมีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ ควรใช้ร่วมกับมาตรการการสื่อสาร อื่นๆ เช่น การให้เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานมาให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติ การบรรยายสรุปในที่ประชุม และเผยแพร่ข้อมูลบนอินทราเน็ต ฯลฯ
2. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ/หรือกระดาษทิชชูในสถานที่ทํางานของคุณ สําหรับคนที่เริ่มมีน้ํามูก หรือไอ รวมถึงถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อกําจัดขยะเหล่านี้อย่างถูกสุขลักษณะ
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  22850
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี