มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 , 16:30:25 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 263 ครั้ง
  

ในศตวรรษที่ผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่ใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร โดยวัดผลจากหัวหน้างานสู่ลูกน้อง (Top down) มีความตายตัว ผูกติดกับค่าตอบแทน ซึ่ง KPIs สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงระยะเวลาที่มีการวัดผลเท่านั้น แต่ไม่ท าให้ภาพรวมขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น หากนำมาใช้ไม่ถูกวิธีก็ทำให้รับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปัจจุบันและไม่ตอบโจทย์กับองค์กรในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัลนี้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการบริหารองค์กรด้วยการตั้งเป้าหมาย (Objective Key Results : OKRs) เนื่องจาก OKRs มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้คนเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย (Bottom-up) ถือเป็นเครื่องมือการบริหารองค์กรที่วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานและบุคลากรต้องรู้เพื่อกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับแผนงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร ทีมงาน และตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรมุ่งหวังไว้สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางานพัฒนาองค์กร และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  22849
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี