มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหาชื่อ-สกุล  
 
   ผลการค้นหา
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
user สำหรับคนที่ login เข้ามาตอบเฉย ๆ
กมลชนก เทศนา
นางสาวกมลวรรณ จันทป
นางสาวกรรณิการ์พร กุลบุญญา
กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
ดร.กิตติมา ศิลปษา
ขนิษฐา จูมลี
นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
นางสาวจริญดา บุญจันทร์
จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
นางสาวจีรภา แดงทน
จุรีวรรณ สายสมาน
นายฉัตรชัย พรหมนา
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
นางสาวชุษณา นราจันทร์
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ดาริกา โทนหงสา
ทวนธน บุญลือ
ทัศนีย์ หนองกก
นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
นพวรรณ เขียวหวาน
Page : 1 2 3 4

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
ทำความรู้จักกับสาย Fiber Optic
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
Wireless Local Area Network (Wlan)
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (26282)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (21221)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (16295)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (16186)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (14347)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี