มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่” 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 8 กันยายน 2557 , 15:54:01 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 2,815 ครั้ง
  

           จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่” ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2557 รวม 2 วัน จากวิทยากร ท่าน ดร.สุชาติ สังข์เกษม ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการเป็นวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ว่า ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คนที่เป็นหัวหน้าคนมักจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่อง “คน” ไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่มีแต่ลูกน้องที่แย่ๆ หมดทุกคน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่มีแต่ลูกน้องดีกันหมดทุกคนเช่นกัน และหัวหน้างานทุกคนคงไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่า ผลงานของหัวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของลูกน้องที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานและผลักดันให้งานประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาที่หัวหน้างานมักประสบอยู่เสมอ คือการไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องในการมอบหมายงานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งพบว่ายังมีหัวหน้างานหลายคนที่หลงผิดคิดว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเองเพียงฝ่ายเดียว คือเน้นการบริหารงานของตนเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขาดความร่วมมือร่วมใจในทีมงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการตามมา ทำให้ผลงานล่าช้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุความไร้สมรรถนะ ของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หัวหน้างานสมัยใหม่จึงต้องมีวิธีคิดใหม่ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานสมัยใหม่ ต้องมีทั้ง “ศาสตร์และศิลป์”เช่น เทคนิคการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงาน การสอนงานโดยทำหน้าที่เป็นโค้ช (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) สามารถโน้มน้าวจูงใจและให้การยอมรับในผลงาน เพื่อให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ คือ “หัวหน้าดึง ลูกน้องดัน เพื่อนร่วมงานประคับประคองสนับสนุน” การแก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นหัวหน้างานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ (Competency) และมีพลังในการขับเคลื่อนงาน (Development –Relation – Individual motivation – Verbal Communication – Environment arrangement) คือ เป็นหัวหน้างานที่สามารถ “ซื้อใจ” และเสริมสร้างกำลังภายในของลูกน้องให้อยู่ในระดับสูงได้ตลอดเวลา ร่วมกันนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล (หากท่านใดมีความสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งได้รวบรวมไว้ที่งานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

            นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจักได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มกับผู้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ใน 3 หัวข้อ คือ 1) การสั่งงาน/การสอนงาน/การมอบหมายงาน 2) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงาน และ 3) การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง แนวคิด กันในกลุ่ม ทำให้ได้แนวคิดในเชิงบวก การสร้างทัศนคติใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในงานที่ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในระดับสูงต่อไป

                                           ภาพที่ 1-4 เป็นภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

           

            
           
           

                 

                        ภาพที่ 5-6 เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop)

                                               

        

                                                    

   ภาพที่ 7-8 เป็นภาพเอกสารประกอบการฝึกอบรมและใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

                                       

           

                                            

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางรัชนี นิคมเขตต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  29008
Blog :  ratchanee
  เรื่องย้อนหลัง
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รั...
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy wo...
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี