มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว 
โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     วันที่ 17 กันยายน 2564 , 16:24:09 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 248 ครั้ง
  

             Digital Literacy หรือ การรู้ดิจิทัล ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ยังครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรม สังคม และการสะท้อน ซึ่งฝั่งอยู่ในการทำงาน การเรียนรู้ การพักผ่อน และชีวิตประจำวัน ซึ่งทักษะดังกล่าวครอบคลุมความ สามารถ 4 ด้าน คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             การใช้ (Use) คือ ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐาน คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (Word processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) อีเมล์ และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ สู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นสำหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ เช่น Cloud computing

             เข้าใจ (Understand) คือ เข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ทำและพบบนโลกออนไลน์ จัดว่าเป็นทักษะที่สำคัญและที่จำเป็นที่จะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกมีการเข้าสู่โลกออนไลน์ เข้าใจยังรวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองตัวเราอย่างไร มีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวอย่างไร เข้าใจยังช่วยเตรียมตัวเราสำหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ตัวเราพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ และแก้ไขปัญหา
             การสร้าง (create) คือ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคำหรือการเขียนอีเมล์ แต่มันยังรวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่ตัวเราสร้างสำหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้สื่อ เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เช่น Blog การแชร์ภาพและวิดีโอ และ Social media รูปแบบอื่น ๆ เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             การรู้ดิจิทัลคือกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับดิจิทัลได้อย่างไร เข้าใจ เข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา และจากการศึกษาและเรียนรู้ในหลักสูตร/รายวิชา Digital Literacy ของสำนักงาน ก.พ. มี 9 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

       1. สิทธิและความรับผิดชอบ

2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล

3. การสื่อสารและความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล

5. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

6. แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล

7. สุขภาพดียุคดิจิทัล

8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

                      9. กฎหมายดิจิทัล

               ซึ่งผู้สนใจศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ และสามารถดาวโหลดเอกสาร หลักสูตร/รายวิชา Digital Literacy โดยต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน ได้ที่ https://learn.ocsc.go.th/ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งดำเนินการจัดทำเป็นตารางฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

ที่มาข้อมูล : สำนักงาน ก.พ. (https://learn.ocsc.go.th/)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ทัศนีย์ หนองกก
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : 
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  10
จำนวนผู้ชม :  18216
Blog :  tassanee
  เรื่องย้อนหลัง
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว
สร้าง Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat เพื่องานบริการสาร...
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi Desktop
รู้จักกับ OAuth 2.0 Protocol
ระบบสอบออนไลน์ น่ารู้!
Workshop : Real-time Web Application with Node.js
Google for Education/ Google Apps
import exel แบบ CSV ไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า Invalid field count i...
ง่ายนิดเดียว ไม่ให้ FaceBook ส่ง Group E-mail Notification ร...
15 ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด เพิ่มความไวในการใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี