มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
โพสโดย วิยะดา ธนสรรวนิช     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 , 10:58 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุน

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และ สินค้า Made in Thailand

ผู้เกี่ยวข้อง/หน้าที่ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง บุคคล/คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน/แบบรูปรายการ ที่ผลิตในประเทศ(MIT) ตามแนวปฏิบัติ ตรวจสอบรายการพัสดุ/ผู้ประกอบการ MIT/SMEs บุคคล/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ควบ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 564 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง 
โพสโดย วิยะดา ธนสรรวนิช     วันที่ 4 เมษายน 2564 , 15:53 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

การจัดทำ TORที่ดี

 ยึดหลักตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ใน มาตรา 8 คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงาน ของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน โปร่งใส  กระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 183 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วิยะดา ธนสรรวนิช
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักวิทยบริการ
จำนวนเรื่อง :  2
จำนวนผู้ชม :  747
Blog :  viyada
  เรื่องย้อนหลัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี