มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง 
โพสโดย วิยะดา ธนสรรวนิช     วันที่ 4 เมษายน 2564 , 15:53:52 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 184 ครั้ง
  

การจัดทำ TORที่ดี

 ยึดหลักตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ใน มาตรา 8

 1. คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงาน ของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
 2. โปร่งใส  กระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในทุกขั้นตอน
 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ล่วงหน้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม
 4. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
 5. คำนึงถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้องใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อได้

ยึดหลักตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ในมาตรา 8 และมาตรา 9

การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบุญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย(รับจ้างงาน) ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
 10. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง

เป็นไปตามที่กำหนด ใน มาตรา 64

การบริหารสัญญา

          ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 9 กำหนดไว้ว่า

 1. ต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
 2. การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่กำหนด โดยมีสาระสำคัญ  ให้ส่งร่างสัญญานั้น ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นขอบก่อน
 3. กรณีที่จำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
 4. หากข้อสัญญาแตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาไม่แก้ไขตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104 ให้ถือว่า สัญญานั้นเป็นโมฆะ

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 95 กำหนดไว้ว่า สัญญาที่ทำในราชอาณาจักร ต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วยผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว หากคู่สัญญาฝ่าฝืน ต้องกำหนดให้มีค่าปรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่งานที่จ้างช่วงตามสัญญา

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วิยะดา ธนสรรวนิช
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักวิทยบริการ
จำนวนเรื่อง :  2
จำนวนผู้ชม :  748
Blog :  viyada
  เรื่องย้อนหลัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี