มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
โพสโดย วิยะดา ธนสรรวนิช     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 , 10:58:05 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 565 ครั้ง
  

เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุน

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และ สินค้า Made in Thailand

ผู้เกี่ยวข้อง/หน้าที่ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

บุคคล/คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน/แบบรูปรายการ ที่ผลิตในประเทศ(MIT) ตามแนวปฏิบัติ ตรวจสอบรายการพัสดุ/ผู้ประกอบการ MIT/SMEs
บุคคล/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ผู้ควบคุมงาน พิจารณาการขออนุมัติใช้พัสดุของผู้รับจ้าง (วัสดุหรือครุภัณฑ์ MIT /เหล็ก 60/90%)
ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 ตรวจสอบรายการพัสดุที่ผลิตในประเทศ(MIT) /การใช้เหล็กในประเทศ ที่กำหนดในแบบรูปหรือเงื่อนไขการจ้าง (ตามผนวก2 และ 3)และจัดทำรายงานผล

เจ้าหน้าที่        

 รายงานแนวปฏิบัติให้ทราบ/ ตรวจสอบรายการพัสดุ/ผู้ประกอบการ MIT/SMEs/ปรับแบบประกาศ+กำหนดเงื่อนไข+เอกสารเพิ่มเติม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
หัวหน้าหน่วยงาน  รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ผู้ประกอบการ  ขึ้นทะเบียน SMEs/บันทึกรายการ/ส่งมอบพัสดุSMEs/MIT

      วัตถุประสงค์ของการออกกฎกระทรวง

     เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในภายในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม

ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ตามมาตรา 56(2)ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ตามมาตรา 56(1)(ซ) หรือ มาตรา 56(2)(ซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีคัดเลือก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีที่กฎกระทรวงกำหนด

ใช้กับเงินงบประมาณทุกประเภทตามนิยามคำว่า เงินงบประมาณ ตามมาตรา 4 ของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แนวทางการปฏิบัติ

1. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส หมวด 2ข้อ6(2)(4)

 1. จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง **ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน http://office.cpd.go.th/decfg/
 2. จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ ให้หน่วยงานจัดซื้อจ้าง กับองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง **ตรวจสองรายชื่อ หน่วยงาน  https://www.dep.go.th, https://thaismegp.com/egp/portal1.aspx

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้

2. เพื่อส่งเสริมพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEsหมวด2ข้อ6(6)

 1. จัดซื้อจัดจ้างสินค้ากับผู้ประกอบการที่ขึ้นบัญชี SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการของผู้ประกอบการ SMEs
 2. จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในที่ตั้งก่อน ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ใช้วิธีคัดเลือก หากไม่มี/มีน้อยกว่า 3 ราย ให้จัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs นอกที่ตั้ง(ทุกจังหวัด)

**กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา กำหนดให้ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs มีแต้มต่อสูงกว่า ไม่เกินร้อยละ 10 กับผู้เสนอราคารายอื่น

**ตรวจสอบรายชื่อสินค้า/บริการ และ ผู้ประกอบการ SMEs www.thaismegp.com

3. เพื่อส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ(MIT) หมวด 7/1

 1. งานซื้อ ให้ทำการตรวจสอบและกำหนดรายละเอียดพัสดุภายในประเทศ(MIT)ก่อนเป็นอันดับแรก (100%)                                                                                        **หากจำเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิต/นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีวงเงินเกิน 2ล้านบาทให้เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
 2. งานจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้กำหนดว่าต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของมูลค่าพัสดุที่ใช้งานจ้างนั้น                          ** หากไม่ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือใช้ แต่ไม่ครบ ร้อยละ 60 ให้ เสนอขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
 3. งานจ้างก่อสร้าง กำหนดต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงาน เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของมูลค่าพัสดุที่ใช้งานก่อสร้างทั้งหมด และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมด  **กำหนดลงในแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย
 4. ให้แต้มต่อ ไม่เกินร้อยละ 3 สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย                                      **ตรวจสอบรายการ MIT สินค้า/ผู้ประกอบการ  www.mit.fti.or.th

4. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

 1. จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ(MIT)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่า 90

        1.1 งานก่อสร้าง

 • หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ(MIT)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา(ผนวก2)
 • หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ(MIT) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ต้องใช้ตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา(ผนวก3)

       1.2 งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 • หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ(MIT)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

        ** หากไม่สามารถดำเนินการได้ตาม 1.1 และ 1.2 สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

        2. การตรวจรับพัสดุ

        2.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ(MIT)ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

       2.2 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ(MIT)

 • เป็นพัสดุที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์

       3. การแก้ไขสัญญา หากลงนามในสัญญาแล้ว แต่ปรากฏภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ให้พิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการของ มาตรา97 แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

       4. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุภายในประเทศ(MIT)(ผนวก4) เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ พร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

5. เพื่อส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ(TOR) เป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. ตรวจสอบรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                               **หากมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     **หากมีผู้ประกอบการมากกว่า 2 รายขึ้นไป ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

**ตรวจสอบรายการสินค้า/ผู้ประกอบการ  http://gp.pcd.go.th

หากหน่วยงานตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการแห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 หรือหากไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม ให้หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ(TOR) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

6. กำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธี e-bidding โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวน ตามรายละเอียดข้างท้าย และให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคาและวิธีคัดเลือกด้วย

 1. งานซื้อ เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคา                                                -ส่วนที่ 2 “ข้อ3.2 สำเนาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)” หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand”                      -กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก ให้กำหนดเงื่อนไขในข้อ 6  “6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs  ไม่เกิน 3 รายและข้อ  6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอต่างประเทศ**การพิจารณาผลให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการSMEs เท่านั้น
 2. งานจ้างฯ                                                                                                        -เพิ่มเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา“ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”                                                                                                          -เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2 ข้อ3.2 สำเนาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)” หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand”,“ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”                                                                                                          -กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก ให้กำหนดเงื่อนไขในข้อ 6  “6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs  ไม่เกิน 3 ราย และข้อ  6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอต่างประเทศ
 3. งานจ้างก่อสร้างฯ                                                                                                -เพิ่มเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”                                                          -เพิ่มเงื่อนไขในแบบเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2 ข้อ3.2 สำเนาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)” หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand”, “ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”                                              -กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก ให้กำหนดเงื่อนไขในข้อ 6  “6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs  ไม่เกิน 3 รายและข้อ  6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอต่างประเทศ

7. สิทธิของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEsหรือ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

8. การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ฉบับนี้

1. กรณี ดำเนินการก่อน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน

2. กรณี ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 –ก่อนวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้ใช้บังคับ (18 กุมภาพันธ์ 2564) ให้หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการ SMEs หรือ รายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามตาราง(ผนวก1-4)แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้

3. กรณี ดำเนินการตั้งแต่วันที่หนังสือเวียนฉบับนี้ใช้บังคับ(18 กุมภาพันธ์ 2564) ให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้       

แบบรายงานและระยะเวลาที่ต้องรายงาน

ลำดับ งาน การรายงานผลและระยะเวลา แบบ หมายเหตุ
1 ซื้อ/จ้าง/เช่า หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs (ผนวก 1) ว 89
2 จ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้พัสดุ MIT เสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แผนการใช้พัสดุภายในประเทศ MIT (ผนวก 2) ว 89
3 จ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้เหล็ก MIT เสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แผนการใช้เหล็กภายในประเทศ MIT (ผนวก 3) ว 89
4 จ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย รายงานผลการใช้พัสดุภายในประเทศ MIT (ผนวก 4) ว 89
5 ซื้อ/จ้าง/เช่า การจัดซื้อ/จ้างระหว่าง 22 ธันวาคม 2563-31 พฤษภาคม 2564 ภายใน ก่อสิ้นปีงบประมาณ รายงานผลการได้รับอนุมัติผ่อนผันฯ ส่งกองคลังเพื่อรวบรวมสรุปส่งกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 กันยายน 2564 ว 322

              แหล่งอ้างอิง

1. หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

2. หนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว322 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการสนับสนุน(ฉบับที่ 2)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วิยะดา ธนสรรวนิช
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักวิทยบริการ
จำนวนเรื่อง :  2
จำนวนผู้ชม :  749
Blog :  viyada
  เรื่องย้อนหลัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี