มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 29 มีนาคม 2564 , 19:29 น.
หมวด : แผนงบประมาณ
 

1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังนี้ โครงการ คือ การดำเนินงานที่ประกอบไปด้วย ชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เจาะจง(วัตถุประสงค์) ภายในเวลาที่เจาะจง มีจุดเริ่มและสิ้นสุด บรรลุเป้าหมาย/ ไม่บรรลุเป้าหมาย/ มีความจำเป็น ภายใต้requirements ที่กำหนด ได้แก่ งบประมาณ/เวลา/กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่/คุณสมบัติของผลผลิต

2. ธรรมชาติโครงการ ประกอบด้วย มุ่งผลสัมฤทธิ์  &n ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 229 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021" 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 31 มีนาคม 2563 , 10:22 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเกณฑ์การประเมินคุณภาพ TQAปี 2020 – 2021ประกอบด้วย จำนวน 6 เรื่องหลัก ดังนี้ ระบบนิเวศธุรกิจ : ในขณะที่องค์กรต่างๆนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องนำองค์กรของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม ในระดับประเทศและบางครั้งระดับโลก ซึ่งเรียกว่า ระบบนิเวศ. เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้ อาจรวมถึงพันธมิตรและคู่ความร่วมมือแบบดั้งเดิม และอาจรวมถึงคู่แข่ง องค์กรนอกภาคส่วน ชุมชน และลูกค้า. ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 442 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 7 กันยายน 2561 , 10:26 น.
หมวด : การบริหารงานบุคคล
 

๑.๑ คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงวิเคราะห์ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

ตำแหน่ง

จำนวนปี

เงื่อนไข

ประเภททั่วไป ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,295 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง" 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 5 กันยายน 2561 , 12:14 น.
หมวด : แผนงบประมาณ
 

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของทุกหน่วยงาน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว และมีความประสงค์จะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และใช้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น สำหรับใช้เป็นเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน ได้แก่ การ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,113 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 20 กันยายน 2560 , 13:44 น.
หมวด : การบริหารงานบุคคล
 

๔.๑ การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน

      ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์

      ๔.๓ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

๔.๔ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,131 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3 4        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33354
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี