มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 3 มีนาคม 2558 , 14:24:09 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 12,798 ครั้ง
  

Lean คือ อะไร มีกระบวนการอย่างไรบ้างในการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขพัฒนาระบบงานอย่างเป้นระบบ เพื่อให้(การปฏิบัติงาน) ที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรวมถึงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์(Human capital) โดยไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง แต่มุ่งการปรับปรุงโดยมีตัวพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและสอดคล้องกับปรัชญาคุณภาพ อย่าง TQM

แนวคิดของLean Government มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะต้องมีความสำคัญและน้ำหนักเท่าๆ กัน จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่ง 3 องค์ประกอบที่สำคัญนั้น ได้แก่

1. ประชาชน (องค์กร, หน่วยงาน) ได้รับประโยชน์สุข

2. กระบวนงาน มีการลดความสูญเสียในการทำงาน

3. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล

          องค์ประกอบสำคัญของการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ Fact and Data, Ethic

ขั้นตอนการสร้างระบบ Lean

1. เริ่มต้นจากคนหรือพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างานสร้างความเข้าใจ ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้อง

2.ขั้นตอนการเริ่มวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

3. ขั้นตอนการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

4. ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุง

5. ขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การระบุปัญหาที่จะแก้ ตามเทคนิค 5W.2H

           5W

What

อาการของปัญหา สิ่งที่พบ

Why

ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อใด เหตุผล

Whose

ใครเป็นเจ้าของเหตุการณ์/สถานที่

Where

พบหรือเกิดปัญหาที่บริเวณ/พื้นที่ใด

When

ปัญหา/เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด

2H

How many

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำวนเท่าใด

How

ปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

 

ปัญหานี้ถูกตรวจพบได้อย่างไร

 

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

Lean Thinking

ขั้นตอนที่1 การระบุคุณค่า ของสินค้าและบริการในมุมมองของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน และลูกค้า ภายนอก (Specified Value)

ขั้นตอนที่2 สร้างกระแสคุณค่า(Value stream) ในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน และการผลิตสินค้า/บริการ การจัดจำหน่ายฯลฯ เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่ม คุณค่าและเป็นความสูญเปล่า

ขั้นตอนที่3 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าเพิ่ม ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง (Flow) พยายามทำให้กระบวนการ ดำเนินไปได้โดยปราศจาก การอ้อม (Detours) การย้อนกลับ (Backflows) การรอคอย (Waiting) ของเสีย (Scrap)

ขั้นตอนที่4 ใช้ระบบดึง (Pull) โดยให้ความสำคัญเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น

ขั้นตอนที่5 สร้างคุณค่า และกำจัดความสูญเปล่า โดยค้นหาส่วนเกินที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งเป็นความสูญเปล่า และกำจัด ออกไปอย่างต่อเนื่อง (Perfection)

ความสูญเปล่า(Waste) LEAN = Production without waste

มีเป้าหมายเป็นการออกแบบระบบเพื่อ

1.       ลดภาระงานที่มากเกินจำเป็น(Overburden – MURI)

2.       ลดความไม่คงเส้นคงวา(Inconsistency – MURA)

3.       ขจัดความสูญเสียหรือสูญเปล่า(Waste – MUDA)

                        ความสูญเสีย(Waste) ที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงาน แบ่งออกได้เป็น 8 ประการ หรือ DOWNTIME ได้แก่

                        1. Defect Rework เป็นการสูญเสียจากการท างานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

                        2. Overproduction เป็นการสูญเสียจากการผลิตหรือ ให้บริการมากเกินความจำเป็น

                        3. Waiting เป็นการสูญเสียในการรอคอย หรือรองาน

                        4. Not using staff talent เป็นการสูญเสียเนื่องจากไม่ใช้ ศักยภาพของบุคลากร (ภูมิรู้ที่สูญเปล่า)

                        5. Transportation เป็นการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้าย งานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งด้วยความไม่จำเป็น

                        6. Inventory เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเก็บงานไว้ทำ

                        7. Motion เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ที่ไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน

                        8. Excessive Processing เป็นความสูญเสียเนื่องจากมีขั้นตอน การดำเนินงานงานที่มากเกินจำเป็น

                        ระดับความสูญเปล่า

                        ระดับความสูญเปล่าระดับที่1 ความสูญเปล่าเบื้องต้น ในระหว่างการทำงาน เช่น ผังหน่วยงานไม่ดี ส่งเอกสารผิดใบ/ผิดหน่วยงาน แก้ไขงาน เอกสารเซ็นรับรอง กรอกข้อมูลไม่ครบ แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องมือจำเป็นไม่พอใช้ เครื่องมือที่ไม่ใช้กองค้าง อุปกรณ์ไม่สะอาด/วางเกะกะ/ขาดการตรวจสอบพร้อมใช้ เป็นต้น

                        ระดับความสูญเปล่าระดับที่2 ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการและวิธีการ เช่น ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเตรียมรับงานใหม่ ออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานไม่ดี ไม่มีการซ่อมบำรุง การเก็บวัสดุ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ไม่เหมาะสม มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงาน การรักษา การดูแล วิธีการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย เป็นต้น

                        ระดับความสูญเปล่าระดับที่3 ความสูญเปล่าเล็กๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการให้บริการ เช่น การก้มและการเอื้อม มีความซ้ำซ้อนในการส่ง มีการเดินมากเกินไป ต้องมองหาวัสดุ อุปกรณ์ งานเอกสารมาก ซ้ำซ้อน ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

บทบาท

กิจกรรมที่มีคุณค่า

กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า

ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่/เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

จ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด

รอหลักฐาน/ ฎีกาการเบิกจ่าย พร้อมกันทุกหน่วยงานจึงจะเริ่มดำเนินการ

ฝ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าที่/จัดซื้อวัสดุ หรือเครื่องมือ

จัดหา วัสดุ/เครื่องมือ ได้คุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้

งานกองค้าง รอการดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ

ฝ่ายทะเบียน

นายทะเบียน/ บัตรประชาชน กรณีการขอมีบัตรในบุคคลได้รับการยกเว้น

การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ผ่านระบบออนไลน์

การที่ผู้ใช้บริการต้องกลับไปเอาหลักฐาน

ณ ภูมิลำเนาเดิม

ฝ่ายโยธา

สถาปนิก/ ร่างแบบอาคาร

จัดทำแบบแล้วเสร็จ/

รับรองแบบ

รอคิวการจัดทำแบบแปลน/ รอเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงคนเดียวทั้งสำนักงาน

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะ

เจ้าหน้าที่/ ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ

ถนนได้รับการซ่อมแซมและ

ไม่มีหลุมบ่อ

รอให้มีการแจ้งจากผู้เดือดร้อน ไม่มีระบบการบำรุงรักษา การต้องรอการอนุมัติ การรอวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การแจ้งผู้เกี่ยวข้องทางลายลักษณ์อักษรที่ใช้เวลานาน ผ่านหลายโต๊ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่/ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

มีโปสเตอร์ติดประกาศทันตามกำหนดการ

การพิมพ์ผิดพลาด ข้อมูลตกหล่นไม่ชัดเจน รอการตรวจสอบจากหัวหน้าซึ่งไม่อยู่ประจำห้อง

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33358
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี