มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 29 กันยายน 2559 , 15:07:59 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 2,004 ครั้ง
  

๑.๑ ความหมาย กระบวนการ Benchmarking

Benchmarking คือ วิธีการในการวัด และ/หรือการเปรียบเทียบ ทางด้านบริการ ผลสัมฤทธิ์ ผลงาน ผลผลิต และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑.๒ หลักการและความสำคัญของ Benchmarkingสำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารงาน

Benchmarking Processประกอบด้วย

สาเหตุ หรืออะไรที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจการให้บริการ

ศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการจากหน่วยงานอื่นๆว่าเพราะอะไร หรืออย่างไร

การเทียบเคียง/เปรียบเทียบกับสิ่งอื่น/หน่วยงานอื่นๆที่ดีกว่าในบริบทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

*อุปสรรคของการทำ Benchmarkingคือ การที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้ว เราดีแล้ว เราเพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ใช้กับกระบวนการทำ Benchmarkingไม่ได้ผล

Benchmarking ที่เชื่อมโยงตามหลักพระพุทธศาสนา “หลักอิทธิบาท 4” บาทฐานแห่งความสำเร็จ

หลักอิทธิบาท 4

หลักอิทฺธิบาท 4 ที่เชื่อมโยงBenchmarking

ฉันทะ

ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

ฉันทะ

ความพอใจ ในฐานเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด

วิริยะ

ความขยันหมั่นเพียร

วิริยะ

ความพากเพียร

จิตตะ

การเอาใจใส่ในสิ่งนั้น

จิตตะ

ความไม่ทอดทิ้ง

วิมังสา

การหมั่นตึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

วิมังสา

ความสอดส่องในเหตุและผล แห่งความสำเร็จ

สภาพที่เป็นอยู่ ยังไม่น่าพึงพอใจ น่าจะดีกว่านี้ได้

จะมีหนทางอื่นๆ หรือแนวทางไหนบ้างที่ให้หลักปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่ดีกว่า สุขกว่าหรือไม่

หากมีแนวทางที่ดีกว่า จะทำอย่างไรให้ได้ดีอย่างนั้น หรือดีกว่า

 

๑.๓ ประเภทของ Benchmarkingสามารถแยกออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่

๑. Internal Benchmarking การเปรียบเทียบกับส่วนงานอื่นๆภายในองค์กร หรือบริษัทในเครือข่ายเดียวกัน หรือหน่วยงานในกรม/กระทรวงเดียวกัน หรือการเปรียบเทียบกับตัวเองในอนาคต

๒. Competitive Benchmarkingการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์/ผลงาน/บริการที่เหมือนกัน

๓. Functional/Generic Benchmarkingการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ/ดีเด่นในเรื่องนั้นๆในรูปแบบงานเดียวกัน/บริการเดียวกัน

ข้อดี-ข้อเสียของการBenchmarking ในแต่ละประเภท

ประเภท/สัดส่วน

ข้อดี

ข้อเสีย

Internal Benchmarking

20%

- เก็บข้อมูลง่าย

- สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน

- โลกทัศน์แคบ

- มีอคติในการพิจารณา

- ข้อมูลที่เปรียบเทียบไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุด

Competitive Benchmarking

25%

- สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

- Practices/เทคโนโลยีที่เปรียบเทียบได้

- มุมมองกว้าง/ตัวผลักดันที่ดีในการทำงาน

- เก็บข้อมูลยาก

- ใช้จริยาธรรมในการพิจารณา

- เป็นปรปักษ์/การยอมรับ

Functional/Generic Benchmarking

45-55%

- มีโอกาสค้นพบสิ่งใหม่ๆสูง

- เป็นเทคโนโลยี/ Practices ที่พร้อมจะถ่ายทอด

- เกิดเครือข่ายด้านการทำงาน/วิชาชีพ

- เป็นผลลัพธ์ที่กระตุ้นการทำงาน

- ยากที่จะเปลี่ยนแปลง Practicesในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน/สภาพการปฏิบัติงาน

- แปลงผลการเปรียบเทียบได้ไม่ครบทุกอย่าง

- ใช้ระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลง

๑.๔ การประยุกต์ใช้ Benchmarkingในกระบวนการดำเนินงาน

การนำ Benchmarkingมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานสามารถนำเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ทุกขั้นตอนกระบวนการ ทุกจุด ทุกส่วนของงานนั้นๆภายในองค์กร

๑.๕ ประโยชน์ของการ Benchmarking

                   ๑. ได้แนวคิดการทำงานที่ดีกว่าเดิม

๒. มีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบทั้งภายในองค์กรเดียวกันหรือคู่แข่ง รวมทั้งการเปรียบเทียบหน่วยงานอื่นๆที่เป็นผู้นำเรื่องนั้นๆ

                   ๓. มีเป้าหมายที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างชัดเจน

                   ๔. เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่กำหนด

                   ๕. เกิดกระบวนการปรับปรุงที่เป็นเชิงรุก

๖. มีกลไกในการขับเคลื่อนการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                   ๗. เกิดระบบการจัดการที่ดีอย่างเป็นจริง และเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33884
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี