มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง" 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 5 กันยายน 2561 , 12:14:39 น.
หมวด : แผนงบประมาณ , มีผู้อ่านแล้ว 1,142 ครั้ง
  

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของทุกหน่วยงาน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว และมีความประสงค์จะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และใช้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น สำหรับใช้เป็นเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏในเล่มเอกสารคู่มือได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อมูลอัตรากำลัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33885
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี