มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 7 กันยายน 2561 , 10:26:05 น.
หมวด : การบริหารงานบุคคล , มีผู้อ่านแล้ว 1,335 ครั้ง
  

๑.๑ คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงวิเคราะห์ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

ตำแหน่ง

จำนวนปี

เงื่อนไข

ประเภททั่วไป ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

6 ปี

ปวช

ปฏิบัติงาน

5 ปี

ปวท

ปฏิบัติงาน

4 ปี

ปวส

ประเภททั่วไป ชำนาญงานพิเศษ

ชำนาญงาน

6 ปี

---

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

6 ปี

ป.ตรี

ปฏิบัติการ

4 ปี

ป.โท

ปฏิบัติการ

2 ปี

ป.เอก

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

4 ปี

---

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญ

ชำนาญการพิเศษ

3 ปี

---

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

2 ปี

---

๒) ผลงาน/ชิ้นงานแสดงถึงชำนาญงาน ชำนาญการ และเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

ตำแหน่ง

ผลงาน/ชิ้นงาน

ชำนาญงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

ชำนาญงานพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห์

ชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห์/วิจัย/สังเคราะห์

ชำนาญการพิเศษ

งานวิเคราะห์ และงานวิจัย/สังเคราะห์/งานลักษณะอื่น

เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

งานวิเคราะห์ และวิจัย/สังเคราะห์/งานลักษณะอื่นเน้นต้องเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

๓) การแต่งตั้งตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการ และเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

 • มีกรอบตำแหน่ง
 • ประเมินตีค่างาน
 • ผลสัมฤทธิ์ของงานในตำแหน่งที่ครองอยู่
 • ความรู้ความสามารถในระเบียบราชการ กฎหมายที่ใช้ในงาน
 • ทักษะภาษอังกฤษ/การใช้คอมพิวเตอร์/การคำนวณ/การจัดการข้อมูล
 • สมรรถนะตามลักษณะงาน
 • ผลงานที่กำหนด
 • การใช้ความรู้ความสามารถบริการสังคม
 • การเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องในวงวิชาการ/วิชาชีพ
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เผยแพร่ผลงานลงในวารสารเกิน2 ฉบับที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่
 • ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • ใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • ต้องนำไปใช้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

๑.๒ ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของงานวิเคราะห์

     งานวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ และหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเช้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา

     วัตถุประสงค์ของงานเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาตรวจสอบ ๒) เพื่อการตีความทำความเข้าใจ ๓) เพื่อการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ๔) เพื่อการสืบค้นหาความจริง ๕) เพื่อหาข้อสรุป/ประเมินตัดสินใจ

     จะทำงานเชิงวิเคราะห์อย่างไร

                       ตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ๓ แบบ ได้แก่

 1. มิติความกว้าง ใคร(Who) อะไร(What) ที่ไหน(Where) และเมื่อไหร่(When)
 2. มิติความลึก อย่างไร(How) เพราะเหตุใด(Why)
 3. มิติความไกล ถ้าเกิด จะเป็นอย่างไร ถ้าไม่เกิดจะเป็นอย่างไร(If…Then)

                       ตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ แบบโสเครตีส(Socratic Questions)

 1. คำถามเพื่อความกระจ่าง
 2. คำถามเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
 3. คำถามเพื่อพิสูจน์การใช้เหตุผล
 4. คำถามเพื่อท้าทาย
 5. คำถามเพื่อหาผลที่ตามมา

     โครงร่างงานวิเคราะห์ ประกอบด้วย

 1. ทำแบบงานวิจัย วิเคราะห์จากข้อมูล ข้อเท็จจริงเอามาจัดหมวดหมู่
 2. บทที่ ๑ บทนำ
 3. บทที่ ๒ เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 4. บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิเคราะห์(การแยกแยะองค์ประกอบ/การตีความข้อมูล/หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล/หาสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละองค์ประกอบ-หลักฐานรองรับ)
 5. บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล(ตาราง กราฟวงกลม กราฟเส้น)
 6. บทที่ ๕ สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 7. บรรณานุกรม
 8. ภาคผนวก
  1. ทำแบบคุณภาพ เหมือนแบบที่ ๑ แล้วมาวิเคราะห์หลักวิธีทางคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง
 9. บทที่ ๑ บทนำ
 10. บทที่ ๒ เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 11. บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิเคราะห์(การแยกแยะองค์ประกอบ/การตีความข้อมูล/หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล/หาสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละองค์ประกอบ-หลักฐานรองรับ เพิ่มวิธีการทำงานอย่างคุณภาพ)
 12. บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานอย่างคุณภาพ
 13. บทที่ ๕ สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 14. บรรณานุกรม
 15. ภาคผนวก

หลักการวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบด้วย

 1. เดลฟลาย(Delphi Technique) ใช้หลักการผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑๗ คน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กลั่นกรองความคิดเห็นอย่างรอบครอบ ปราศจากการชี้นำ อาจจะต้องสร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิด – ประมาณค่า
 2. ถามคำถามปลายเปิดว่าปัญหานี้มีอย่างไรบ้าง ถามแบบ ๓ มิติ และแบบโสเครตีส
 3. สร้างแบบสอบถามปลายปิดเป็นตัวเลือกกว่าเกิดจากอะไรบ้าง
 4. ส่งแบบสอบถามกลับให้ผู้เชี่ยวชาญตอบซ้ำ
 5. ส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบที่ไม่เข้ากลุ่มยืนยันความเห็นอีกครั้ง
 6. นำแบบสอบถามมาหาค่าความเหมาะสม/ความสอดคล้อง
  1. การทำผังก้างปลา
  2. การทำผังรากไม้ โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Why – Why – Treeวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา แล้วมาตั้งเป็นคำถามไปเรื่อยๆ ว่าทำไม ใช้หลัก ๕W๑H(Who – What – Where – When - How)
  3. หลัก Comparativeการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบทุกแง่ทุกมุม/ข้อดี-ข้อเสีย/ระบบ/ขั้นตอน/การวางกฎเกณฑ์ สร้างตารางนำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบ/กราฟ รวมทั้งการ วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบแนวโน้นจะเป็นอย่างไร และการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ ๒)
  4. การใช้หลักการวิเคราะห์ Benchmarking
  5. การวิเคราะห์โดยการใช้หลักกฎหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ/กฤษฎีกา/ราชกิจจานุเบกษา/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติ-หนังสือเวียน เป็นต้น
  6. การวิเคราะห์โดยใช้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ใช้วิเคราะห์มาจากการประกาศโดยสภา หรือเป็นเกณฑ์กลางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่มีการหาค่าเฉลี่ย อายุระหว่าง 5-10 ปี มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดไว้ล่วงหน้าที่ทำความตกลงล่วงหน้า
  7. การวิเคราะห์แบบคุณภาพ ได้แก่ ระบบ PDCA, Six Sigma, Balanced Scorecard
  8. หลักการวิเคราะห์ SOWATเทคนิคระดมสมองเข้าช่วยแยกแยะองค์ประกอบ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมองจากข้างนอกเข้าข้างใน
  9.  การวิเคราะห์ตามหลักการวิจัย ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ โดยวิธีการออกแบบสอบถามความคิดเห็น ไม่ตรงกับงานวิเคราะห์ ไม่นิยมใช้กับงานเชิงวิเคราะห์สายสนับสนุนวิชาการต้องเก็บจากข้อมูลจริงนำมาวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33877
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี