มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021" 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 31 มีนาคม 2563 , 10:22:44 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ , มีผู้อ่านแล้ว 442 ครั้ง
  

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเกณฑ์การประเมินคุณภาพ TQAปี 2020 – 2021ประกอบด้วย จำนวน 6 เรื่องหลัก ดังนี้

 1. ระบบนิเวศธุรกิจ : ในขณะที่องค์กรต่างๆนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องนำองค์กรของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม ในระดับประเทศและบางครั้งระดับโลก ซึ่งเรียกว่า ระบบนิเวศ. เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้ อาจรวมถึงพันธมิตรและคู่ความร่วมมือแบบดั้งเดิม และอาจรวมถึงคู่แข่ง องค์กรนอกภาคส่วน ชุมชน และลูกค้า. การเติบโตขององค์กรอาจขึ้นอยุ๋กับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต. และเมื่อเกิดการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ จากอุตสาหกรรมอื่นๆ องค์กรอาจโดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศขององค์กร. เพื่อขยายความมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์ คำว่า ระบบนิเวศธุรกิจ จะปรากฏในส่วนค่านิยมและแนวคิดหลักและในหมายเหตุของเกณฑ์, ในเนื้อหาเกณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ลูกค้า และคู่แข่งในบางคำถามและหมายเหตุบางข้อ ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดในวงกว้างให้ครอบคลุมนิเวศธุรกิจ.
 2. เครือข่ายอุปทาน : การบริหารเครือข่ายอุปทานเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของระบบนิเวศธุรกิจ   สืบเนื่องจากแนวคิดของระบบนิเวศ วิธีการขององค์กรในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ และส่งมอบให้กับลูกค้า เกี่ยวข้องกันมากกว่าเป็นเพียงห่วงโซ่อย่างง่าย จากผู้ส่งมอบ ไปยังผู้ส่งมอบ ไปยังองค์กร. องค์กรที่ซับซ้อนอาจต้องประสานกิจกรรมต่างๆ กับผู้ส่งมอบจำนวนมาก และบางองค์กรอาจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อนขององค์กรต่างๆ แต่ละแห่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตหรือการส่งมอบ. หน่วยงานเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันและพึ่งพากันและกันมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง. ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการรับรู้และการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้เพื่อให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เกณฑ์ใช้คำว่า “เครือข่ายอุปทาน” เพื่อกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร และส่งมอบให้แก่ลูกค้า, ความสอดคล้องของเครือข่ายอุปทาน คู่ความร่วมมือ และความคล่องตัวมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน
 3. วัฒนธรรมองค์กร : วัฒนธรรมองค์กร คือ ความเชื่อมมั่นร่วมกัน บรรทัดฐาน และค่านิยม ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ภายในองค์กร มีผลกระทบอย่างลึกซึ่งต่อการตัดสินใจ ความผู้พันของบุคลากร ความผูกพันของลูกค้า และความสำเร็จขององค์กร, ตั้งปี 2545 เกณฑ์ได้ถามถึงค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร. ในรอบปีที่ผ่านมาในเกณฑ์มีคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม บางคำถามใช้คำศัพท์นี้ และบางคำถามใช้พฤติกรรมอ้างอิงที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรม. ปีนี้ เกณฑ์ถามชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะอื่นๆของวัฒนธรรมองค์กร และวิธีที่ผู้นำระดับสูงและองค์กรสร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมนั้น.
 4. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ : เกณฑ์กล่าวไว้ถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการรักษาความลับของสารสนเทศตั้งแต่ปี 2545 และขยายความสำคัญของข้อพิจารณาเหล่านี้ในปี 2561-2562. เมื่อการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กร เกณฑ์จึงมีการขยายคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.
 5. การทำให้เข้าใจง่าย : เกณฑ์มีการปรับปรุงให้ง่ายขึ้นในหลายรายการ บางคำถามและบางหมายเหตุถูกตัดทิ้ง จัดระเบียบใหม่ ปรับปรุง ย้ายที่ หรือเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ. เนื้อหาจากคำถามบางข้อถูกย้ายไปยังหมายเหตุเพื่อเป้นตัวอย่างให้องค์กร.
 6. การตั้งคำถามของเกณฑ์ ความเดิมของข้อกำหนดเกณฑ์

รายละเอียดการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

 1. หมวด 1 การนำองค์กร รายละเอียดการปรับปรุง คือ เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมและวัดการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. หมวด 2 กลยุทธ์ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินคงเดิม ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานที่ดำเนินงานต้องพิจารณาคิดและวิเคราะห์รายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. หมวด 3 ลูกค้า ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 3.1 จากเดิม “เสียงของลูกค้า” ปรับรายละเอียดเกณฑ์เป็น “ความคาดหวังของลูกค้า”
 4. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปรับรายละเอียดเกณฑ์ 4.1ก(3) ย้ายไปอยู่ในประเด็นเกณฑ์ประเมิน หมวด 3 ลูกค้า(3.1)
 5. หมวด 5 บุคลากร ปรับรายละเอียดเกณฑ์ 5.2 ให้มีความสอดคล้องและประเมินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 6. หมวด 6 การปฏิบัติการ รายละเอียดเกณฑ์คงเดิม
 7. หมวด 7 ผลลัพธ์ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 7.4(ก) จากเดิม “ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม” ปรับรายละเอียดเกณฑ์เป็น “ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแลองค์กร และการทำประโยชน์ให้สังคม” เพิ่มการทำประโยชน์แก่สังคม
 8. หมวด 7 ผลลัพธ์ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ จากเดิม “ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด” ปรับรายละเอียดเกณฑ์เป็น “ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาดและกลยุทธ์” ปรับผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาดที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจถึงความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้งความท้าทายและความสำเร็จด้านตลาดขององค์กร. นอกจากนี้ยังตรวจประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์องค์กรอีกด้วย.
 9. แนวทางการให้คะแนน รายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินคงเดิม :หมวด 1 – 6 ปัจจัยทั้ง4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ(ADLI)
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33354
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี