มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 29 มีนาคม 2564 , 19:29:15 น.
หมวด : แผนงบประมาณ , มีผู้อ่านแล้ว 249 ครั้ง
  

1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. โครงการ คือ การดำเนินงานที่ประกอบไปด้วย
 2. ชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
 3. เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เจาะจง(วัตถุประสงค์)
 4. ภายในเวลาที่เจาะจง มีจุดเริ่มและสิ้นสุด บรรลุเป้าหมาย/ ไม่บรรลุเป้าหมาย/ มีความจำเป็น
 5. ภายใต้requirements ที่กำหนด ได้แก่ งบประมาณ/เวลา/กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่/คุณสมบัติของผลผลิต

2. ธรรมชาติโครงการ ประกอบด้วย

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์                                Goal oriented
 2. ส่งมอบ                                      Deliver an end product or service
 3. เกี่ยวกับคนเยอะ                            Many people involved
 4. ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    inside / outside stakeholders
 5. สื่อสารสำคัญ                                Constant communication
 6. มีลำดับ ขั้นตอน                             Sequenced activities
 7. กิจกรรมหลากหลาย ซับซ้อน               Complex and numerous activities
 8. มีเงื่อนไข ข้อจำกัด                          Limited time, resource and budget
 9. จัดโครงสร้างให้เหมาะ                      Project organization
 10. มีความเสี่ยง                                 Risks.

3. ลำดับโครงการ(Project stages)

 1. แปลงกลยุทธ์องค์กรสู่Project Ideas
 2. กำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference)
 3. TOR เป็นกรอบการวางแผนโครงการเบื้องต้น
 4. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 5. นำผลการศึกษามาวางแผนโครงการในรายละเอียด
 6. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
 7. การบริหารโครงการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 8. การติดตามและประเมินผลโครงการ
 9. ยุติหรือถ่ายโอนโครงการ

4. ริเริ่มโครงการ Initiating พิจารณาตอบคำถามที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร?
 2. จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร?
 3. แนวทาง/วิธีการในการนำไปสู่สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง?.
 • Statement of Work (SOW)

                         - กำหนดเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ(business need)

                         - กำหนดscope เบื้องตัน (product, service, result)

                         - มาจากเจ้าของ/ sponsor / ลูกค้า / Strategic plan / โอกาส / กฎหมาย

 • ทรัพยากรขั้นต้น
 • ระบุstakeholders
 • Authorization ได้ไฟเขียวจากผู้มีอ านาจ (owner /sponsor)
 • กำาหนดproject charter
 • Feasibility studies.

5. ผลลัพธ์แบบSMART

Specific                   ระบุผลที่ต้องการเจาะจง

Measurable              สามารถวัดผลได้

Attainable                ทำให้สำเร็จได้

Relevant                  สัมพันธ์กับโจทย์

Timeframe               มีกำหนดเวลา

6. วางแผนโครงการ Planning      

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33882
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี