มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 , 17:09:25 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ , มีผู้อ่านแล้ว 1,194 ครั้ง
  

ตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้คณะ สำนัก หน่วยงาน กำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ประกันปีการศึกษา 2554 ภายในเดือนกรกฎาคม

ซึ่ง ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เราได้ประชุมเบื้องต้น กำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอัตลักษณ์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย อัตลักษณ์ด้านการใ้ห้บริการ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่าย

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33360
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี