มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 15 ตุลาคม 2554 , 11:36:35 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 1,424 ครั้ง
  

 

1. ชื่อโครงการ     เพื่อเป็นการระบุหัวข้อกิจกรรมที่ดำเนินการโดยจะต้องระบุในการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้รหัสโครงการด้วย

2. ผู้รับผิดโครงการ :   เป็นทั้งในรูปแบบหัวหน้าโครงการ และทีมคณะทำงาน

3. หลักการและเหตุผล   พรรณาเหตุผลความจำเป็นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ

4. วัตถุประสงค์  

 

5.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการของมหาวิทยาลัย

6.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

 

7. ระยะเวลา              

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

9. ตัวชี้วัด          

10. งบประมาณ

11. การลงนาม(หัวหน้าโครงการ ผู้เห็นชอบ และผู้อนุมัติ)

12. ส่วนขยายกิจกรรมต่างๆแยกตามกิจกรรมย่อยในโครงการ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33883
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี