มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน  
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 09:56:47 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ , มีผู้อ่านแล้ว 1,521 ครั้ง
  

ในการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ความสำคัญถึงกระบวนการพัฒนาแผน ตัวตัวบ่งชี้ 1.1 ตัวบ่งชี้ 7.3 และตัวบ่งชี้ 8.1 ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เนื่องจากเป็นแผนที่อยู่ในคนละองค์ประกอบ คนละตัวบ่งชี้

ทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน(สกอ.) จึงได้อธิบายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ในกระบวนการพัฒนาแผน กล่าวคือ ในการจัดทำแผนยุทธ์สาสตร์ที่ให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี จำเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกยุทธ์ แผนสารสนเทศ รวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เนื่องจากกลยุทธ์ต้องพิจารณาถึงประเด็นสารสนเทศต่างๆที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป้นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชั้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์นั่้นๆ

ดังนั้น ในกระบวนการพํมนาแผนจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญของการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนระบบสารสนเทศ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป้นสำคัญ(ที่มา: การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการของผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ วันที่ 16 ก.พ. 55)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33357
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี