มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:28:03 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 1,531 ครั้ง
  

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนา แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์  โดยหน่วยงานนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์   ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ทั้งสองแผนจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33362
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี