มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 ตุลาคม 2555 , 10:34:47 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 2,774 ครั้ง
  

องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมแห่งการควบคุม - องค์กรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 • ปรัชาญา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
 • โครงสร้างองค์กรที่ดี เหมาะสม การมอบหมายงาน
 • นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ยุทธสาสตร์
 • จัดระบบบริหารงานบุคคลที่ดี
 • สร้างกลไก การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลที่ดี
 • จัดระบบการควบคุมทางกายภาพต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง

 • ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ปัจจัยภายในต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

3. กิจกรรมการควบคุม- การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

 • มีระบบรายงานต่างๆที่ชัดเจน
 • มีการตรวจสอบข้อมูล/รายงานต่างๆ
 • มีระบบบริหารข้อมูล/Data Center
 • มีการกระจาย/สื่อสารสารสนเทศที่ดี
 • ใช้เงินในการลงทุนระบบ MIS ที่เหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล

 • การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน-รายงานในที่ประชุม/การติดตามผลงานตามแผนงาน
 • การติดตามเป้นรายครั้ง-มีเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดต่างๆ

(แหล่งที่มา: ข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วันที่ 17 ต.ค. 2555)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33355
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี