มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 ตุลาคม 2555 , 10:57:14 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน , มีผู้อ่านแล้ว 1,812 ครั้ง
  

ตารางแบบฟอร์มการจัดทำแผนปกิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน จะประกอบด้วย 

  • โครงการการหลัก - โครงการที่บรรลุในแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
  • โครงการย่อย(ถ้ามี) - กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการภายใต้โครงการหลัก
  • KPI กลยุทธ์(ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ)ที่ได้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติรายเดือน-การลงกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโดยแยกตามเดือนในระบปีในการขออนุมัติจัดทำกิจกรรม/โครงการ

(แหล่งที่มา:โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 4-5 ส.ค. 2554)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  33361
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี