มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
AR หรือ Augmented Reality คือ? 
โพสโดย วิชิต คำพิภาค     วันที่ 8 มีนาคม 2558 , 12:20:23 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 4,147 ครั้ง
  
 AR หรือ Augmented Reality คือ?
AR หรือ Augmented Reality เปนเทคโนโลยีสมัยล้ําป 2010 ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหงความเป็นจริง (Real) เขากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผานทาง อุปกรณ Webcam, กลองมือถือ ,Computer ร่วมกับการใช software ตางๆ ซึ่งจะทําใหภาพที่เห็นในจอภาพจะเปน object (คน,สัตว,สิ่งของ,สัตวประหลาด,ยานอวกาศ) 3 มิติซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศากันเลยทีเดียว ฉะนั้นเทคโนโลยี AR นี้จะสามารถทําใหผูใชเห็นภาพเสมือนจริงไดรอบดาน 360 องศาโดยที่ผูใชไมจําเปนตองเดินไปสถานที่จริงเลย
หลักการของมันจะประกอบดวย
1. ตัว Marker (บางคนเรียกวา Markup) ตางๆ
2. กลอง webcam , มือถือ หรือตัวจับ sensor อื่นๆ
3. สวนแสดงผล อาจเปนจอภาพทางคอมพิวเตอร หรือมือถือ หรืออื่นๆ
4. สวนประมวลผลเพื่อสราง object 3D เชน software โดยหลักๆ
ตัวอย่าง software ที่ใช้ในการทำ AR

1.       The Metaio Creator for Windows.

2.       การสร้างสื่อ AR Technology ด้วย Aurasma Studio :

3.       โปรแกรมที่ใช้ทำงาน Pixlive Maker โปรแกรมที่ใช้อ่าน  Pixlive Player

เป็นต้น

ที่มา : http://www.kwamkid.net/tech/augmented_reality1

แหลงความรูอื่น :
http://www.augmented.org/blog/
http://plakim69.wordpress.com/2009/09/04/augmented-reality/
http://hangman.exteen.com/20081224/augmented-reality

 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายวิชิต คำพิภาค
ตำแหน่ง :  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
หน่วยงาน : 
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  77085
Blog :  wichit
  เรื่องย้อนหลัง
ืNetwork Design and Configuration
AR หรือ Augmented Reality คือ?
มงคลชีวิต 38 ประการ
ชนิดของ DVD
แก้ปัญหา Print Error Spooler
การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ
NGN หมายถึง NGN-Next Generation Network
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร?
WiMax คือ อะไร
Port คอมพิวเตอร์ที่น่ารู้
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี