Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ขั้นตอนการเข้าร่วม
แบนเนอร์
 
Proceedings Oral Presentation UBRC 15th


ปกหน้า PDF  PNG
 
 
 
 

[ค้นหา Ctrl+f และพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา]
ชญานันทน์ ศุภอรรถกร 
ภัทรสุดา ประสานพันธ์ 
พีระพัฒน์ จรเข้ 
ปัทมวรรณ กองทุน 
กฤษณะ เริงสูงเนิน 
ชัยบพิธ พลศรี 
ติ๊ก แสนบุญ 

ศุภกานต์ โสภาพร 

สุธิดา ตันเลิศ 
ชาญชัย คงเพียรธรรม 

วัชรี ศรีคำ

ทรงพล อินทเศียร
ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
โยชัย ชินบุตร

กาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ

กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
กิตติยา กิจแสวง
สุดสาคร สิงห์ทอง
ปาจีรณภรณ์ มณีวรรณ
สายสมร ลำลอง
จิรวัฒน์ ตระกาลจันทร์
ธนพล พิมพ์รส
เยาวลักษณ์ วงศ์คำชาว

พงษ์พันธ์ ราชภักดี

THONG SENGMANY

กาญจนา คุ้มทรัพย์, นภาพร หงษ์ภักดี และ คำล่า มุสิกา
จีราพร ทิพย์พิลา, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, ลักษณีย์ บุญขาว, พัจนภา ธานี และ สิทธิชัย ใจขาน
กาญจนา ทองทั่ว, วศิน โกมุท และ จักรพงศ์ ธนสารกุล
อรัญญา นันทะวงค์

พชร วารินสิทธิกุล, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และ ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม

สุริยา อุดด้วง
ธนาทิพย์ แหลมคม
อุทัย อันพิมพ์
ไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน
ปภพ จี้รัตน์

วรงศ์ นัยวินิจ, พชร วารินสิทธิกุล, ปริญญา ทุมมาลา และ จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล

Khantavanh Phlasaboud
ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร
ธนาวุฒิ ทองลาง
กุสุมาวดี ฐานเจริญ
พิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ
นิภาวรรณ พองพรหม
สมหมาย ชินนาค
ลักษณีย์ บุญขาว
วิศรุตา โมราชาติ
ธนพงษ์ ร่วมสุข
พลากร สืบสำราญ
อารี บุตรสอน
อรุณ บุญสร้าง
อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์
ฉัตรญาวัลย์ มาเรือน
พันธ์บุปผา พรหมเสน
นิภาพร คำหลอม
ธิติพงษ์ สุขดี
สง่า ทับทิมหิน
ณัฐพล ชูจิตร
ภัทราวรรณ ชิมชม
สุภาดา คงเรียงศรี
มานะ วิชางาม
ธีรวุฒิ ไชยธรรม
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
ภารดี นึกชอบ
พัชรินทร์ ปิยะพัทธ์สกุล
กัญญาณัฐ วงค์อินทร์
วิลาวัณย์ โพธิสุข
สุวภัทร ศรีจองแสง
เขมจิรา หนองเป็ด

ชัยณรงค์ ช่วยจำ

กฤษณพงศ์ เหล่าออง

บุษกร ผิวเงินยวง
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser