สถิติการให้บริการห้องประชุม
ระบุปี พ.ศ. :
ลำดับ
รายการเดือน พ.ศ. 2563
จำนวนครั้ง
ดู
1
เดือน ม.ค.
68
2
เดือน ก.พ.
76
3
เดือน มี.ค.
93
4
เดือน เม.ย.
52
5
เดือน พ.ค.
84
6
เดือน มิ.ย.
99
7
เดือน ก.ค.
87
8
เดือน ส.ค.
94
9
เดือน ก.ย.
110
10
เดือน ต.ค.
122
11
เดือน พ.ย.
45
12
เดือน ธ.ค.
26
 
รวมจำนวน
956


งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์
Tel. 045-353002,045-351354,045-353048 & Fax.045 288398Hotline : 3002,1354 E-Mail: WEBMASTER
                             MTR-UBU v.2.0 พัฒนาโดย.บรรชา ไพอุปรี